Delårsrapport Januari - mars 2023

 • Stark orderingång under kvartalet
 • Eftermarknaden växte med 31 %
 • Kostnader av engångskaraktär har belastat resultatet


Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten

Första kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,0 (84,6) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,9 (2,9) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -7,7 (2,0) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,9 (0,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det första kvartalet

 • Dotterbolag i UK tecknar kontrakt till ett värde av ca 14 MSEK
 • Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till ett värde av ca 16 MSEK.
 • Dotterbolag i Sverige har förlängt ramavtalet med Sinfra
 • Kontrakt har signerats med Bitus AB till ett värde av ca 15 MSEK

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapporteringsperiodens utgång

Kommentar från tf. VD Fredrik Nordling

Vi inledde året med en omsättning som för kvartalet uppgick till 67,0 (84,6) MSEK. Det ska dock nämnas att omsättningen under kvartal 1, 2022 var extremt stark och var då det kvartal med bäst omsättning över de senaste fyra åren. Första kvartalet är normalt sett ett svagt kvartal för eftermarknaden, men 2023 inledde eftermarknaden starkt och omsatte under det första kvartalet 30,4 (23,2) MSEK.

EBITDA för kvartalet uppgick till -6,9 (2,9) MSEK. Ett svagt kvartal om vi ser till resultatet, vilket till stor del beror på förändringar av engångskaraktär. Dels har gjort en revidering av slutlägesprognoserna för projekten i Sverige. Anledningen är att vi i projekten haft ökade kostnader till följd av omvärldsläget med ökad inflation. Vidare har vi av försiktighetsskäl nedvärderat vissa av balansposterna i Sverige.

Exkluderat det som vi benämner som engångseffekter så är EBITDA positivt.

Orderboken för nya projekt har under kvartalet fyllts på med ca 50 MSEK, vilket är 10 MSEK mer än för motsvarande period föregående år. Orderboken ligger på en tillfredställande nivå och är i linje med vad vi förväntat oss. En av de order som signerades under kvartalet hör till dotterbolaget IMUS AB och avser service inom vattenkraft. Ordern har ett avtalsvärde på 15 MSEK vilket gör den till den största ordern i bolagets historia.

Vi agerar fortsatt på en stark marknad med hög aktivitet på alla våra marknader och vi har en spännande sales pipeline. Med tanke på den rådande osäkerheten vad gäller kostnadsutvecklingen är vi idag mera restriktiva med vilka projekt vi signerar. Med denna strategi vill vi minska risk och öka vår lönsamhet. Strategin kan påverka vår tillväxthastighet, då lönsamhet i regel prioriteras före tillväxt. Eftermarknaden är fortsatt stark och vi har aldrig varit så uppbokade som vi är just nu och vi ser ingen minskning under kommande 6 månader.

Vårt intensifierade arbete med att effektivisera och sänka kostnader fortsätter. Arbetet med att dra nytta av att vi är en koncern med etableringar i flera länder är i full gång. Bolagens respektive styrkor samordnas på ett mer effektivt sätt i koncernen. Vi har ett starkt team och vi har gjort nödvändiga förändringar och har ett starkare fokus på kund, professionalitet och lönsamhet.

Jag ser nu fram emot att lämna våra engångseffekter bakom oss och leda vår grupp mot lönsamma kvartal.

Fredrik Nordling, tf. VD

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma 2023 28 april 2023
Delårsrapport april – juni 2023 25 augusti 2023

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängliga från offentliggörandet på Saxlunds webbplats www.saxlund.se.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 28 april 2023

Kenneth Eriksson Andreas Claesson
Styrelseordförande Styrelseledamot

Peter Löfgren Linus Johansson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Fredrik Nordling
Tf. Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 8:30 CET.

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
13154 Nacka

Org. nr. 556556-8325

Hemsida: www.saxlund.se