Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Aktieägarna i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325 (”Saxlund” eller “bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas måndagen den 29 april 2024 kl. 10:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs torg 3, 111 52 Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2024. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 23 april 2024. Anmälan om deltagande sker:

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 23 april 2024.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.saxlundgroup.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
 3. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 5. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Det föreslås att styrelseledamot Linus Johansson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
Det föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna
Det föreslås att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
Det föreslås omval av styrelseledamöterna Kenneth Eriksson, Linus Johansson, Peter Löfgren och Andreas Claesson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Linus Johansson föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat att den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller i övrigt tillföra bolaget kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Övrig information

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 12 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 641 059 735. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.saxlundgroup.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Stockholm i mars 2024
Saxlund Group AB
Styrelsen