Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saxlundgroup.com.

Årsstämman beslutade om:

  • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen men inte för tidigare verkställande direktören Stefan Wallerman.
  • Ett årligt styrelsearvode om 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget samt arvode till revisor enligt godkänd räkning.
  • Att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter.
  • Omval av Kenneth Eriksson, Linus Johansson, Peter Löfgren och Andreas Claesson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Omval av Kenneth Eriksson till styrelseordförande.
  • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.
  • Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För mer information kontakta:

Fredrik Nordling, tf. VD

fredrik.nordling@saxlund.se

Tel: 076-894 95 32

Saxlund Group AB är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.