Lagring, återvinning och transport av slamkaka

Avvattnad slamkaka är en resurs som produceras från den slutliga avvattningen av slam från avloppsreningsverk. Tillverkning av slamtårta är en viktig del för att producera rent utsläpp av vatten till miljön från behandling av mänskligt avfall.

Kaka på kaka

Ambitionen under den senare delen av 1900-talet att sanera de slutliga utsläppen i floder och hav i Europa och utanför kontinenten har resulterat i att slamkakor numera ska hanteras som en resurs/ett problem som ska utnyttjas och avfallshanteras på ett säkert sätt. Genom den förändrade lagstiftningen i Europa ser man också att utspridning av obehandlade eller kalkbehandlade slamkakor direkt på jordbruksmark inte har framtiden för sig och att det både är dyrt att deponera slamkakor och dessutom innebär att en resurs inte utnyttjas.

Metoder för säker användning av slamkakor är de största drivkrafterna för avloppsföretag i och utanför Europa.

Avvattnade slamkakor innehåller i allmänhet 18 – > 35 % fasta ämnen, och är ett ej fritt flödande material material som kan ha varierande egenskaper i fråga om den mekaniska hanteringen beroende på process, placering och/eller årstid.

Metoder för behandling av slamkakor

Det här är de viktigaste metoderna för utnyttjande/avfallshantering, men nya tekniker utvecklas hela tiden:

Slam för avancerad anaerob rötning (AAD)

I Storbritannien och andra europeiska länder finns det en tydlig utveckling mot att behandla slamkakan för att uppnå ytterligare anaerob aktivitet och på så sätt förstärka energiåtervinningen i anaeroba AD-rötningsanläggningar. För närvarande används två huvudsakliga tekniker för AAD –

  • Termisk hydrolys, då slammet värms till hög temperatur under högt tryck och sedan utsätts för en snabb dekompression, vilket får fasta ämnen i slammet att lossna.
  • Enzymatisk hydrolys är en process där slammet bryts ned i mindre komponenter som sedan försuras innan materialet transporteras till den anaeroba rötningsanläggningen.

Slam för energi från avfall (EfW)

Slamkakor används ofta i anläggningar för utvinning av energi från avfall och cementanläggningar som ett sätt att avfallshantera materialet och, vid hög halt av fasta ämnen, utvinna billig energi. Slamkakan kan förbrännas när den blandas med annat avfallsbaserat bränsle eller monoförbränns ensam. Genom att torka slamkakan genom spillvärme förvandlas slammet till värdefullt bränsle.

Slam för fosfatutvinning

Den förändrade europeiska lagstiftningen innebär att utvinning av fosfat ur slam nu håller på att bli ett incitament till förändring. Huvudmetoden för utvinning av fosfat är ur askan från anläggningar för monoförbränning av slam. Det finns därför behov av en omställning från samförbränning av slam och uppförande av nya monoförbränningsanläggningar.

Slamsatelliter och behandlingsnav

Behovet av att kunna använda slamkakor på ett nytt sätt medför att projekten levereras som satelliter och nav. Ett antal mindre reningsverk installerar avvattningssystem för slammet och lagringssilor för lastning på lastbilar. Respektive anläggning ska kunna lagra material för 3–5 dagars förbrukning. Så ett större reningsverk, med sitt eget slam, installerar ett system för mottagning och lagring av slamkakor och som sedan matar material till processen, oavsett om det gäller AAD eller EfW.

Detta minskar kostnaderna och gör det möjligt att koncentrera slammet och behandlingen i en större anläggning.

Omfattande projektportfölj

Saxlund har en gedigen erfarenhet av att samarbeta med avloppsföretag och energibolag för att utveckla och leverera system för hantering av slamkakor.

Vi förstår dessa kunders behov och problem och erbjuder robusta och flexibla system som kan hantera dessa besvärliga och variabla bränslen för att leverera system som omfattar –

  • Mottagningstankar för tömning från lastbilar
  • Transport
  • Saxlunds högtryckskolvpumpar
  • Förvaring och avfallshantering

Om du väljer Saxlund som samarbetspartner får du tillgång till ett rutinerat konstruktionsteam som använder branschledande teknik.

Kontakta oss

För mer information om någon av våra branscher: