Lösningar för pumpning av avloppsslam

Saxlund Internationals pumpar för fasta ämnen har pålitligt transporteras alla typer av avloppsslam i många år. I och med att slam pumpas hålls den åtskild från omgivningen och miljön, och obehaglig doft hör därför till historien. Även problematiskt slam kan pumpas utan risk.

Maximal tillförlitlighet

Vår långa erfarenhet är din garanti för största tillförlitlighet, även vid pumpning över stora sträckor eller dygnet runt.

 • Kostnadseffektivt modulärt system
 • Vertikala eller horisontella versioner efter behov.
 • Hydrauliska tätningar betyder mindre slitage.
 • Optimala pumpsystem ger en kompakt design
 • Slitageindikator
 • Kan enkelt byggas ut med hjälp av parallellkopplade extra pumpenheter
 • Ventilerna går snabbt att byta tack vare den förstklassiga designen
 • Efterkopplad skruv med dubbel axel för optimal fyllningstakt

Fördelar med Saxlunds pump för fasta ämnen

Saxlunds pump för fasta ämnen kan hantera nästintill allt slam från kommunalt eller industriellt avloppsvatten – från avloppsvatten till centrifugerat slam.

 • Ingen pulsationsdämpare behövst
 • Pumpen arbetar utan kraftiga vibrationer och är tystgående.t
 • Rörledningen är vibrationssäker.t
 • Det förekommer inga förluster genom återflöde som med en ventilfri pump, vilket innebär att energiförbrukningen blir lägre.t
 • Pumpen har optimal doseringsprecision eftersom det inte förekommer något återflöde.t
 • Litet slitage eftersom ventilens tätningsytor inte glider på varandra vid tryck.t
 • Centralsmörjning är inte nödvändig.t
 • Den modulära designen gör det möjligt att växla mellan drift med två till en cylinder vid nöddrift.

Teknisk specifikation

 • Tryckintervall: 40 till 100 bar
 • Flödeshastighet: 1 till 50 m³/h
 • Kolvdiameter: 180/250/300 mm
 • Slaglängd: 500 till 2 000 mm
 • Främmande material upp till 200 mm
 • En halt fasta ämnen upp till 45 % (beroende på flödesegenskaperna för det material som pumpas). Om din produkter överskrider dessa gränser kommer vi att hitta en lösning

Underhåll

Underhållsarbetena är mycket lätta att utföra:

 • Sug- och tömningsledningarna behöver inte demonteras.
 • Det är mycket enkelt att byta slitdelar och behöver inte utföras av fackmän.
 • Det finns avtagbara matningskolvar som tillval, med standardtätningar som är lätta att byta eller kolvar i ett stycke med inbyggda tätningar.

Matning av slamkakor till pumpar för fasta ämnen

Saxlund har två olika matningssystem för avloppsslam som, i kombination med våra olika pumptyper, kan användas i alla anläggningar och för alla användningsområden. Om en slamkaka har låg halt av torra fasta ämnen kan produkten matas via ett vibrerande magasin. Om materialet har hög halt av fasta ämnen sker matningen med en pre-presskruv. Pre-presskruven består huvudsakligen av två snäckskruvar som roterar åt olika håll. Dessa komprimerar materialet som ska transporteras innan det når fram till pumpen och sörjer härigenom för ett optimalt fyllnadsförhållande. Dessutom är de dubbla skruvarna så placerade att de blir självrengörande.

Hydraulisk drivteknik till pumpar för fasta ämnen

Alla Saxlund Internationals pumpar för fasta ämnen drivs hydrauliskt. Därigenom blir det möjligt att vid behov placera hydraulaggregatet på en annan plats än pumpen. För att driften av din anläggning garanterat ska vara kostnadseffektiv, erbjuder Saxlund ett stort sortiment hydraulenheter. Oavsett om du bara har en pump i drift eller vill kunna driva ett helt system kan Saxlund International leverera en drivanordning som uppfyller dina behov exakt.

Utsortering av överdimensionerat material

Vi rekommenderar att du lägger till en materialsil för att skydda efterkopplad utrustning från fasta ämnen med för stor dimension. Silens rengöringsintervall kan bestämmas genom att mäta differentialtrycket mellan in- och utloppsportarna. Tack vare silens enkla konstruktion är rengöring inget problem.

Gränsskiktsinsprutning – för att öka avståndet

För att minska friktionsförlusterna vid pumpning av väldigt hårt sammanhängande eller högviskösa produkter innefattar Saxlunds sortiment en station för gränsskiktsinsprutning. Insprutning av polymerer med hög molekylvikt skapar en artificiell smörjfilm mellan innerväggen av röret och materialet som pumpas.

För samma pumpsträcka kan därigenom en pump med bättre energibehov användas.

Kontakta oss

För mer information om någon av våra produkter: