Delårsrapport Januari - juni 2023

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten    

 • Starkt kassaflöde under det andra kvartalet
 • OPEX har minskat med 30 % för moderbolaget
 • Projektverksamheten ökar sin omsättning med 17 %

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,0 (73,6) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 (2,1) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 0,0 (1,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,6 (1,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK före och efter utspädning

Första halvåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 142,7 (158,0) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,2 (4,9) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -7,7 (3,1) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,5 (2,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det andra kvartalet

 • Dotterbolag i Sverige har tecknat kontrakt med Solör Bioenergi Fjärrvärme AB till ett värde av 13 ca MSEK
 • Dotterbolag i UK har tecknat kontrakt med cementbolaget Golden Bay till ett värde av ca 22 MSEK

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapporteringsperiodens utgång

Kommentar från tf. VD Fredrik Nordling

Vi lämnar det andra kvartalet bakom oss där vi levererade ett starkt kassaflöde som uppgick till 23,0 (-12,9) MSEK. Det är en förbättring med 35,9 MSEK jämfört med föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 75,0 (73,6) MSEK. Vi gör ett stabilt kvartal för både eftermarknad och projektverksamheten för hela koncernen.

EBITDA för kvartalet uppgick till 0,7 (2,1) MSEK. Under hela 2023 har vi arbetat med att minska kostnaderna och det är roligt att vi kan visa positivt EBITDA igen. Jämfört med första kvartal så förbättrar vi EBITDA-resultatet med nästan 8 MSEK. Vi tar ett antal viktiga steg närmre våra mål men det finns fortsatt många förbättringar som vi ska göra. Vårt fokus ligger fortsatt på att förbättra lönsamheten framför en snabb tillväxt.

Orderboken för nya projekt har under kvartalet fyllts på med ca 45 MSEK. Vårt dotterbolag i UK signerade ett större avtal med cementbolaget Golden Bay där vår leverans är en del av deras omställning till fossilfri framställning av cement. I Sverige signerade vi ett avtal med Solör gällande en leverans av materialhanteringsutrustning till deras värmeanläggning i Vilhelmina. Orderboken ligger under kvartalet på en tillfredställande nivå. Vi har under en tid varit mer restriktiva i valet av nya projekt för att säkerställa ökad lönsamhet. Efter förändringar i organisation och processer så är vi nu mer konkurrenskraftiga och räknar med öka på vår orderbok.

Genom förvärvet av IMUS AB i Skellefteå under 2022 så öppnades marknaden inom vattenkraft för oss. Sveriges ökade behov av el gör nu att vattenkraften byggs ut för första gången sedan 80-talet. Flera av våra kunder tittar på utbyggnad av deras befintliga kraftverk och det är med spänning som vi följer utvecklingen inom den svenska vattenkraften.

Vi agerar inom ett segment där det fortsatt är bra aktivitet och det gäller alla våra marknader. I vår omvärld så ser vi dock en vikande konjunktur med ett ökat antal konkurser. I dagsläget känner vi oss inte nämnvärt drabbade av det försämrade konjunkturläget, men det innebär naturligtvis en ökad risk och vi har därför vidtagit försiktighetsåtgärder.

Vi visar ett positivt EBITDA-resultat och vi levererar ett starkt kassaflöde. Det är ett bra kvitto på att vi jobbar med rätt saker. Vi kommer fortsätta med att effektivisera arbetssätt och processer för att upprätthålla en stram kostnadskontroll och förbättra vår lönsamhet.

De två tidigare kvartalen belastades med kostnader hänförliga till inflationens hastiga uppgång och medförde prisökningar i projekten. För att minska denna risk så prissäkrar vi idag den största delen av inköpen till projekten genom längre löptid på offerter, samt att vi tidigarelägger beställningarna till våra leverantörer. Under första halvan av år 2023 har vi även gjort några förändringar bland ledande befattningshavare. Det team som nu är på plats arbetar hårt mot samma mål med ständiga förbättringar för att vi ska bli ett mer effektivt och lönsamt bolag.

Fredrik Nordling, tf. VD

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport juli – september 2023 9 november 2023
Bokslutskommuniké oktober – december 2023 15 februari 2024

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängliga från offentliggörandet på Saxlunds webbplats www.saxlund.se.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 25 augusti 2023

Kenneth Eriksson Andreas Claesson
Styrelseordförande Styrelseledamot

Peter Löfgren Linus Johansson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Fredrik Nordling
Tf. Verkställande direktör

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
13154 Nacka

Org. nr. 556556–8325

Hemsida: www.saxlund.se