Delårsrapport Januari - september 2023

Vi bidrar till Ren Energi, Ren Luft och Rent Vatten

 • Organisk tillväxt uppgick till 80 %
 • EBITDA förbättrades med 4,8 MSEK
 • OPEX minskade trots tillväxt och hög inflation

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 98,1 (54,6) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 (-1,7) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 1,5 (-2,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (0,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK före och efter utspädning

Niomånadersperioden 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 240,8 (212,8) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 (3,2) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -6,2 (0,2) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,8 (2,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,00) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det tredje kvartalet

 • Fredrik Nordling utsågs till ny vd för Saxlund Group

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapporteringsperiodens utgång

Kommentar från VD Fredrik Nordling

Saxlund har ett starkt varumärke som kännetecknas av tekniska lösningar av hög kvalitet. Det i kombination med en expansiv marknad gjorde att vi under det tredje kvartalet levererade en stark tillväxt och ett förbättrat EBITDA-resultat med 4,8 MSEK. Omsättningen ökade till 98,6 (55,0) MSEK, vilket innebar en organisk tillväxt om ca 80%. Den tyska verksamhet levererade ett bra kvartal och bidrog för den större delen av tillväxtökningen. I Tyskland skedde det tidigare en lagförändring gällande fosforåtervinning och vi ser fortsatt positiva effekter av den förändringen för vår tyska verksamhet. Vi gynnas fortsatt av fler nybyggnationer inom området, samtidigt som vi säljer mer service och reservdelar i takt med att antalet anläggningar ökar på marknaden.

EBITDA för kvartalet uppgick till 3,1 (-1,7) MSEK. Det är glädjande att vi har lyckats vända den negativa trenden och återigen visa ett positiv EBITDA-resultat. Vi har ännu inte sett den fulla potentialen av de förbättringar vi gjort under året. Vi fortsätter aktivt med utveckling av våra processer för att succesivt förbättra vår lönsamhet. Under det kommande verksamhetsåret räknar vi med att se en större effekt av dessa förbättringar och då framför allt inom projektverksamheten.

I enlighet med vår strategi att prioritera lönsamhet har detta påverkat beslut gällande vilka order vi signerar, vilket i sin tur har haft konsekvenser för vår orderbok. Orderboken för bioenergi och slamhantering har inte fyllts på i den takt som vi normalt förväntar oss under ett kvartal. Förändringarna som tidigare är gjorda i organisation och processer gör oss mer konkurrenskraftiga och det i kombination med en fortsatt hög aktivitet på våra marknader medför att vår pipeline är starkare än normalt. Vi har goda förutsättningar att fylla på orderboken under sista kvartalet som därmed kan återställa den till en tillfredställande nivå.

Vi har däremot en solid orderbok inom vattenkraftsektorn. Den växer kontinuerligt och vi har även tyvärr tvingats tacka nej till order på grund av brist på tillgänglig personal. För att möta efterfrågan så undersöks möjligheten att utöka med fler servicepunkter runt om i Sverige, samt successivt öka kapaciteten. Huvudsyftet med fler servicepunkter är primärt att tillgodose behoven inom vattenkraftsindustrin, men de ska även finnas som kompletterande resurs för bioenergiindustrin.

I vårt dagliga arbete så har vi ökat fokus på att effektivisera processer och minska kostnader. En ökande omsättning till trots och stigande priser i vår omvärld så har vi haft lägre personalkostnader och övriga rörelsekostnader under kvartalet jämfört med tidigare. Vi ser därigenom att vi har en sund kostnadsbas.

Under tredje kvartalet sjösatte vi ett program som syftar till att stärka samarbetet inom vår koncern. Programmet omfattar samtliga bolag inom gruppen och avser funktionerna R&D, Försäljning, Inköp och Ekonomi. Programmet sträcker sig över hela 2024 och har som övergripande målsättning att öka effektiviteten och därigenom förbättra lönsamheten för hela vår koncern. Vi är övertygade om att detta program kommer att resultera i en mer samordnad och framgångsrik koncern, som är bättre rustad för att möta de utmaningar och möjligheter som vår bransch står inför.

Fredrik Nordling, VD

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké oktober – december 2023 15 februari 2024

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängliga från offentliggörandet på Saxlunds webbplats www.saxlund.se.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 2 november 2023

Kenneth Eriksson Andreas Claesson
Styrelseordförande Styrelseledamot

Peter Löfgren Linus Johansson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Fredrik Nordling
Verkställande direktör

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
13154 Nacka

Org. nr. 556556–8325

Hemsida: www.saxlund.se